Friday, October 31, 2008

การร้องเพลงสากลด้วยเวปไซต์คาราโอเกะ

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีเวลาผ่อนคลายจากบรรยากาศแบบวิชาการบ้าง เพื่อจะได้ไม่เกิดความเครียดมากนัก Karaoke คือ เวปไซต์ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินจำเริญใจ ความสนุกสนาน และมีสาระจากการฝึกออกเสียงคำและประโยคในรูปแบบต่างๆ ในขณะร้องเพลง ขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมสุนทรียภาพและความสามารถพิเศษแก่ผู้เรียนบางคนได้อีกด้วย

KaraokePlay เป็นเวปไซต์คาราโอเกะที่ผู้ใช้สามารถร้องและอัดเสียงร้องของตนเองได้ มีเพลงให้เลือกตามความสนใจและรสนิยมอยู่เป็นจำนวนวมาก ตามประเภทของเพลงที่จัดไว้ ได้แก่ 80s, Children , Classics, Country, Duets, Hip-Hop, Holiday, Love Songs, Oldies, Pop, RnB, Rock, และ World/Reggae มีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งบนเวปไซต์คือ ผู้ใช้สามารถชมการแสดง(Original Show)ของนักร้องที่กำลังฟังอยู่ด้วยโปรแกรม YouTube ซึ่งเป็น Video Clipที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย

Amusicalbox.com : Free Online Karaoke เวปนี้เมีลักษณะคล้ายคลึงกับโปรแกรมคาราโอเกะที่ใช้กันแพร่หลายในร้านคาราโอเกะทั่วไป คือมีทั้งดนตรีและเนื้อร้องประกอบกัน เพื่อให้รู้ว่าคำร้องใดควรร้องทำนองใด

อนึ่ง หากผู้ใช้ต้องการเนื้อร้องของเพลงใดๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ก็สามารถสืบค้นและคัดลอกมาโดยไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ โดยสืบค้นด้วยคำว่า song lyrics

สรุป
ผู้เรียนในวิทยาลัยชุมชนทุกคนเคยมีประสบการณ์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งแบบดั้งเดิม(Traditional Method) และแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centre) ในสถานศึกษาระดับโรงเรียนมาแล้ว ได้คุ้นเคยกับการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้อธิบาย สาธิต สรุป แจกใบความรู้ ใบงาน รวมทั้งแบบฝึกหัด ได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที่ นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลพอสมควรในระดับหนึ่งตามสภาพแวดล้อมและพื้นฐานผู้เรียนที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ดี ในสภาพปัจจุบันที่รายวิชาภาษาอังกฤษในวิทยาลัยชุมชนมีเวลาเรียนเพียงรายวิชาละ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งนับว่า ค่อนข้างน้อยต่อการเรียนภาษาเพื่อที่จะให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ประกอบกับผู้เรียนจำนวนหนึ่งมีภาระงานประจำค่อนข้างมาก ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนปรกติได้อย่างสม่ำเสมอ และอาจจะมีผู้เรียนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถตามทันในสิ่งที่ผู้สอนสอนในห้องเรียน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่องและเรื้อรัง การใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่กล่าวมาพอเป็นตัวอย่างข้างต้นจะสามารถเติมเต็มการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนในวิทยาลัยชุมชน ทั้งกลุ่มที่เข้าชั้นเรียนตามปรกติและไม่ปรกติ และสามารถนำไปใช้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตในลักษณะของห้องเรียนเสมือน(Virtual Classroom) ได้เป็นอย่างดี หากมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

ผู้เขียนเชื่อว่า ในโลกยุคICT เช่นนี้ การเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต (Lifelong Learner)โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทางอินเตอร์เนตเป็นประจำ จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในทุกด้าน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน มีความมานะพยายามในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มขึ้น และในที่สุด จะประสบความสำเร็จในการนำภาษาต่างประเทศไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน